Salmonellagarantier for egg bestemt til Danmark

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2012 av 22. ma 2012 spesielle garantier vedrørende salmonella angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til å gjelde konsumegg ment for Danmark

Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2012 of 22 May 2012 on the extension of special guarantees concerning salmonella laid down in Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to eggs intended for Denmark

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir Danmark rett til å kreve særlige garantier for Salmonella for egg som skal importeres til Danmark i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 853/2004. Dette er tilsvarende den tilleggsgarantien Sverige, Finland og Norge allerede har for Salmonella for egg. Virksomheter som ønsker å omsette egg i Danmark, må sørge for å etterleve kravene til prøvetaking, mikrobiologiske metoder og dokumentasjon i forordning (EF) nr. 1688/2005.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten vil kreve endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene kan tenkes å gi en reduksjon av de økonomiske og administrative konsekvensene for næringen og Mattilsynet. Etter innvilgelsen av de særskilte garantiene vil det ikke være behov for å prøveta egg fra Danmark i henhold til de særskilte garantiene Norge har, fordi det danske overvåknings- og kontrollprogrammet (OK-program) anses som ekvivalent med det norske OK-programmet for Salmonella hos verpehøns. Forsendelser av egg skal fortsatt følges av et sertifikat.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 853/2004 er det gitt særlige garantier vedrørende salmonella for forsendelser til Finland og Sverige (og Norge) for visse typer kjøtt og egg. Forordning (EF) nr. 1688/2005 gjennomfører disse særlige garantiene. Norge har fått tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 853/2004 ved at Finlands og Sveriges salmonellagaranti, fastsatt i artikkel 8, skal gjelde likeverdig for Norge. Videre har Norge fått tilsvarende tilpasningstekst for forordning (EF) nr. 1688/2005. Det er eggpakkeriet, hvor eggene kommer fra, som skal gå god for at garantiforpliktelsen er innfridd, jf. art. 8(2) (b) i forordning (EF) nr. 853/2004. Samhandelen med egg mellom Norge og Danmark blir tilsvarende den samhandelen vi i dag har mellom Norge, Sverige og Finland.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22. mai 2012 og den trådte i kraft i EU 1. juli 2012. Mattilsynet har igangsatt arbeid med gjennomføring av rettsakten og utfyllende bestemmelser i norsk regelverk. Dato for høringsstart er tentativ.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 4-5
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
22.06.2012
Høringsfrist
01.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.12.2012
Anvendes fra i Norge
10.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0427
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro