Sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer og godsvogner på jernbanenettet: forlengelse av visse gyldighetsperioder og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/780 av 12. juni 2020 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 445/2011 og kommisjonens gjemmonføringsforordning (EU) 2019/779 med hensyn til tiltak for forlengelse av gyldighetsperioden til visse sertifikater for enheter med ansvar for vedlikehold og av visse overgangsbestemmelser som følge av covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/780 of 12 June 2020 amending Commission Regulation (EU) No 445/2011 and Commission Implementing Regulation (EU) 2019/779 as regards measures to extend the validity of certain certificates of rail entities in charge of maintenance and certain transitional provisions due to the COVID-19 pandemic

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne har underrettet Kommissionen om vanskeligheder med hensyn til at forny visse certifikater for jernbaneenheder med ansvar for vedligeholdelse (»ECM«) som følge af foranstaltningerne efter covid-19-pandemien.

(2) På grund af de foranstaltninger, som covid-19-pandemien har nødvendiggjort, og som blev gennemført i nogle medlemsstater med virkning fra den 1. marts 2020, er det måske ikke muligt at forny de ECM-certifikater eller certifikater til outsourcede vedligeholdelsesopgaver, der er udstedt for godsvogne i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011, og hvis gyldighed lige er udløbet eller er ved at udløbe. Navnlig vil ECM-certificeringsorganer måske ikke være i stand til at udføre alt det indledende arbejde, der kræves for rettidigt at forny et ECM-certifikat eller certifikat til outsourcede vedligeholdelsesopgaver i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 445/2011 eller, fra den 16. juni 2020, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/779.

(3) For at sikre driftskontinuiteten bør gyldigheden af ECM-certifikater og certifikater til outsourcede vedligeholdelsesopgaver, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 445/2011, og som udløber mellem den 1. marts 2020 og den 31. august 2020, forlænges med yderligere seks måneder. Dette bør ikke berøre anvendelsen af artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 445/2011, når et certificeringsorgan konstaterer, at en enhed med ansvar for vedligeholdelse ikke længere opfylder de krav, der fandt anvendelse ved udstedelsen af ECM-certifikatet eller certifikatet til outsourcede vedligeholdelsesopgaver.

(4) Som følge af covid-19-pandemien er det hensigtsmæssigt at give mere tid til gennemførelsen af kravene til sikkerhedskritiske komponenter og anvendelsen af den nye ordning på andre køretøjer end godsvogne. Overgangsbestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 bør derfor tilpasses.

(5) Forordning (EU) nr. 445/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 bør derfor ændres.

(6) Siden den 1. marts 2020 kan gyldigheden af visse ECM-certifikater allerede være udløbet. For at undgå retsusikkerhed bør forlængelsen af ECM-certifikaternes gyldighed derfor gælde fra den 1. marts 2020.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797.

(8) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet