Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2271 av 15. desember 2016 om ekvivalens av børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2271 of 15 December 2016 on the equivalence of financial instrument exchanges and commodity exchanges in Japan in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Beslutning fattet av Eu-kommisjonen om at nærmere angitte børser i Japan er å anse som ekvivalente i henhold til EMIR. Beslutningen gjelder de børser som er angitt i vedlegg til beslutningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven, etter gjennomføringen av EMIR og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR). Bestemmelsen i EMIR som gir hjemmel til EU-kommisjonen for å ekvivalensvurdere tredjelands markedsplasser med regulerte markeder i EU, er endret ved SFTR artikkel 32.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15. desember 2016. Beslutningen er hjemlet i EMIR. EIR er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft i Norge. EFTR, som endrer den relevante bestemmelsen i EIR har trådt i kraft i EU, men er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2016
Anvendelsesdato i EU
05.01.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet