Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2270 av 15. desember 2016 om ekvivalens av godkjente børser i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2270 of 15 December 2016 on the equivalence of approved exchanges in Singapore in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Beslutning fattet av EU-kommisjonen om at nærmere angitte børser i Singapore er å anse som ekvivalente i henhold til EMIR. Beslutningen gjelder de børser som er angitt i vedlegg til beslutningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven, etter gjennomføringen av EMIR og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR). Bestemmelsen i EMIR som gir hjemmel til kommisjonen for å ekvivalensvurdere tredjelands markedsplasser med regulerte markeder i EU, er endret ved SFTR artikkel 32.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Dette er kun en beslutning som ligger til grunn for at ESMA kan anerkjenne sentrale motparter fra, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15. desember 2016. Beslutningen er hjemlet i EMIR. EIR er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft i Norge. EFTR, som endrer den relevante bestemmelsen i EIR har trådt i kraft i EU, men er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2016
Anvendelsesdato i EU
05.01.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet