Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2211 av 19. desember 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av, for en begrenset periode, at det regulatoriske rammeverket som gjelder sentrale motparter i Det forente kongdømmet av Storbritannia og Nord-Irland, er likeverdig, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2211 of 19 December 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2031 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2020)

Sammendrag av innhold
Beslutningen endrer en ekvivalensbeslutning truffet av Kommisjonen. Ekvivalensbeslutningen er truffet på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si EMIR med tilhørende kommisjonsfordninger. Endringsbeslutningen endrer datoen for uløpet av ekvivalensbeslutnignen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring avbeslutningen i norsk rett vil blir gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Beslutningen vil bare gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning. Storbritannia har nå gått ut av EU med en overgangsordning og beslutningen får derfor ingen effekt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er behov for teknisk tilpasningstekst fordi datoen for ikrafttreden må tilpasses.

Status
Beslutningen er trådt i kraft i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2019
Anvendelsesdato i EU
24.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet