Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/754/EU av 30. oktober 2014 om ekvivalens mellom Hong Kongs regelverk for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision 2014/754/EU of 30 October 2014 on the equivalence of the regulatory framework of Hong Kong for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2016)

EMIR (648/2012) - Beslutning fattet av kommisjonen om at Hong Kong sitt regelverk for sentrale motparter og transaksjonsregistre er å anse som ekvivalent med EMIR. Beslutningen er en forutsetning for ESMAs anerkjennelse av sentrale motparter og transaksjonsregistre fra Hong Kong, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Vurdering
Beslutningen anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedforordningen, EMIR, er tatt inn.

Regjeringen fremmet 15. april 2016 Prop.100 S 2015-2016 hvor det tilrås at Stortinget gir samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Regjeringen fremmet 11. mai Prop. 127 L (2015-2016) med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon. Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.Lovforslagene ble lagt frem mai 2016 for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Finansdepartementet sendte 10. mai 2016 på høring et utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene, altså øvrige endringer i norsk rett enn selve inkorporasjonsbestemmelsene.

Tilhørende rettsakter til EMIR vil bli fulgt opp etter Stortinget har behandlet Prop.100 S (2015-2016)

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
01.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.10.2014
Anvendelsesdato i EU
20.11.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
EØS- komitebeslutning
Parlaments-behandling

Norge (av forordning (EU) nr. 648/2012)

EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet