Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1929 av 19. november 2019 om endring, med henblikk på vedtakelse av særlige grenseverdier for kjemikalier brukt i visse leketøy, av tillegg C i vedlegg II til europaparlaments-og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, med hensyn til formaldehyd

Commission Directive (EU) 2019/1929 of 19 November 2019 amending Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in certain toys, as regards formaldehyde

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.11.2019)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Tillegg C til vedlegg II i direktiv 2009/48/EF omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen.

Formaldehyd har en klassifisering som karsinogen kategori 1B i henhold til forordning (EC) No 1272/2008 (CLP), og er derfor ikke tillatt i leketøy i konsentrasjoner over 0,1% eller 1000 mg/kg i henhold til leketøydirektivets del II, vedlegg III punkt 4(a). Basert på tilgjengelig vitenskapelig bevis er det behov for å innføre lavere grenseverdier for formaldehyd i en rekke materialer for å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av barn. Ved kommisjonsdirektiv 2019/xxx føres formaldehyd opp på tillegg C med en migrasjonsgrense på 1,5 mg/l i polymerisk materiale, emisjonsgrense på 0,1 ml/m3 i harpiksbundet materiale av tre, innholdsgrense på 30 mg/kg i leketøy laget av tekstiler, lær og papir og en innholdgrense på 10 mg/kg i leketøy laget av vannbaserte materialer. Direktivet angir referanse til målemetoder for alle grenseverdiene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktivet vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget ble stemt over ved skriftlig prosedyre 4. juli 2019. Direktivet er foreløpig ikke fastsatt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.11.2019
Gjennomføringsfrist i EU
20.05.2021
Anvendelsesdato i EU
21.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet