Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: unntaksbestemmelser for Slovakia og Storbritannia

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/425/EU av 1 juli 2014 om tillatelse til Slovika og Storbritannia om å fravike visse felles regler for luftfartssikkerthet i henhold til artikkel 14, del 6, i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Decision 2014/425/EU of 1 July 2014 authorising Slovakia and the United Kingdom to derogate from certain common aviation safety rules pursuant to Article 14(6) of Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 03.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den Slovakiske Republik og Det Forenede Kongerige har anmodet om at anvende visse fravigelser fra de fælles luftfartssikkerhedsregler, der er indført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 . I henhold til artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 216/2008 vurderede Kommissionen på grundlag af henstillinger fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) behovet for fravigelserne og det sikkerhedsniveau, der opnås som følge af de fravigelser, der anmodes om.

(2) Den første fravigelse, som Den Slovakiske Republik anmodede om den 29. april 2013, vedrørte kravene om fornyelse af beføjelser i relation til en instrumentrettighed ("IR") og kravene om igen at bestå teoriprøven og den praktiske prøve som omhandlet i litra c) og d), i FCL.625 i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011. Den Slovakiske Republik gjorde gældende, at sådanne krav er uhensigtsmæssige, hvis en pilot er indehaver af en tilsvarende IR på et tredjelands licens, som er i overensstemmelse med bilag 1 til Konventionen angående International Civil Luftfart, der blev undertegnet i Chicago den 7. december 1944 ("ICAO, bilag 1"). Af Den Slovakiske Republik begrundelse fremgik det endvidere, at der opnås et tilsvarende sikkerhedsniveau, og derfor bør den foreslåede fravigelse indrømmes. På grundlag af agenturets henstilling, der er afgivet den 4. juni 2013, konkluderede Kommissionen, at der med fravigelsen opnås et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås ved at anvende de fælles regler for luftfartssikkerhed, forudsat at nærmere bestemte betingelser opfyldes.

(3) Den anden fravigelse, som Den Slovakiske Republik anmodede om den 29. april 2013, vedrørte kravet om fornyelse af klasse- eller typerettigheder, som er anført i FCL.740(b) i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011. Den Slovakiske Republik gjorde gældende, at bestemmelsen er uhensigtsmæssig, hvis en pilot er indehaver af en tilsvarende IR på et tredjelands licens, som er i overensstemmelse med ICAO's bilag 1. Af Den Slovakiske Republiks begrundelse fremgik det endvidere, at der opnås et tilsvarende sikkerhedsniveau, og derfor bør den foreslåede fravigelse indrømmes. På grundlag af agenturets henstilling, der er afgivet den 4. juni 2013, konkluderede Kommissionen, at der med fravigelsen opnås et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås ved at anvende de fælles regler for luftfartssikkerhed, forudsat at nærmere bestemte betingelser opfyldes.

(4) Den tredje fravigelse, som Det Forenede Kongerige anmodede om den 21. juni 2013 og ændrede den 4. juli, vedrørte betingelser for forlængelse af klasserettigheder til enmotorede flyvemaskiner med stempelmotor og TMG-rettigheder, som er anført i punkt FCL.740.A(b)(1)(ii), i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011. Det Forenede Kongerige gjorde gældende, at kravet er uhensigtsmæssigt for piloter, som indehaver instrumentrettigheder og/eller instruktørrettigheder, men ikke indehaver andre klasse- eller typerettigheder. Af Det Forenede Kongeriges begrundelse fremgik det endvidere, at der opnås et tilsvarende sikkerhedsniveau, og derfor bør den foreslåede fravigelse indrømmes. På grundlag af agenturets henstilling, der er afgivet den 27. august 2013, konkluderede Kommissionen, at der med fravigelsen opnås et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås ved at anvende de fælles regler for luftfartssikkerhed, forudsat at nærmere bestemte betingelser opfyldes.

(5) Den fjerde fravigelse, som Det Forenede Kongerige anmodede om den 10. juli 2013, vedrørte de forudsætninger, som ansøgere til et SFE-bevis til flyvemaskiner skal opfylde, jf. FCL.1010.SFE(a) i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011. Det Forenede Kongerige gjorde gældende, at disse forudsætninger er ufuldstændige, eftersom de alene dækker flyvemaskiner med flere piloter og ikke højtydende komplekse flyvemaskiner med én pilot. Af Det Forenede Kongeriges begrundelse fremgik det endvidere, at der opnås et tilsvarende sikkerhedsniveau, og derfor bør den foreslåede fravigelse indrømmes. På grundlag af agenturets henstilling, der er afgivet den 27. august 2013, konkluderede Kommissionen, at der med fravigelsen opnås et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås ved at anvende de fælles regler for luftfartssikkerhed, forudsat at nærmere bestemte betingelser opfyldes.

(6) I henhold til artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 216/2008, er det nødvendigt at meddele fravigelser, der er indrømmet en medlemsstat, til alle medlemsstater, der også har ret til at anvende denne foranstaltning. Denne afgørelse bør derfor rettes til alle medlemsstater. Beskrivelsen af fravigelsen og de tilknyttede betingelser bør udformes således, at andre medlemsstater kan anvende denne foranstaltning, når de er i samme situation, uden at det kræver yderligere godkendelse fra Kommissionen. Medlemsstaterne bør dog udveksle oplysninger om anvendelsen af fravigelserne i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008, idet de kan have virkninger uden for de medlemsstater, som har opnået fravigelserne.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2014
Anvendelsesdato i EU
23.07.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet