Skipsavfallsdirektivet (revisjon)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om mottaksanlegg i havner for levering av avfall fra skip, opphevelse av direktiv 2000/59/EF og endring av direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU

Siste nytt

Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har utarbeidet et forslag til nytt direktiv om mottaksanlegg i havner for levering av avfall fra skip (KOM(2018)033) som skal erstatte dagens direktiv 2000/59/EF. Samtidig foreslås endringer i direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll og direktiv 2010/65/EF om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra havner i medlemsstatene.

Forslaget til nytt direktiv KOM (2018)033 om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip, er hjemlet i artikkel 100(2) TFEU (ex. Artikkel 80(2) TEC), slik som gjeldende direktiv 2000/59/EF. Siden direktivets overordnede formål er å fasilitere sjøtransport og bidra til gjennomføring av det indre transportmarked i EØS har gjeldende direktiv blitt behandlet under arbeidsgruppen for transport. Forslaget til nytt direktiv har også som formål å oppnå et høyere beskyttelsesnivå for havmiljøet ved å redusere utslippene til sjøs og å forbedre effektiviteten i havnenes mottak av avfall gjennom å redusere administrative byrder og oppdatere regelverket. Behandlingen av direktivet er av disse grunner overført til arbeidsgruppen for miljø.

Sammendrag av innhold
Kommisjonens forslag stiller flere og tydeligere krav til oppfølging og tilsyn med skip, utvider rapporteringsforpliktelser til flere typer av skip og stiller økte krav til havners mottak av avfall. For de fleste skip vil forslaget gi forenklinger. Større fiskefartøy og fritidsfartøy vil få nye rapporteringskrav. Forslaget opprettholder gjeldende brede definisjon av havn.Gjeldende regelverk om utarbeidelse, godkjenning og re-godkjenningen av avfallsplaner i alle havner videreføres i nytt direktiv.

Forslaget inneholder flere endringer av dagens regelverk for å så langt som mulig harmonisere kravene med den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip (MARPOL), særlig virkeområde, definisjoner og rapporteringsskjemaer.

Noen større endringer er blant annet krav om økt antall tilsyn av skip og at også fiskefartøyer og fritidsfartøy omfattes av et generelt gebyr (indirect fee) som betales til havnen uansett om det leveres avfall eller ikke. I tillegg skal fiskefartøyer og fritidsbåter med lengde på 45 meter eller mer melde elektronisk før anløp hva de vil levere av avfall i havnen. Det er også forslag om at generelt gebyr skal inkludere kostnader for oppfisket marint avfall.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget skal erstatte direktiv 2000/59/EF og gjør endringer i direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EF. I Norge er direktiv 2000/59 gjennomført i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip mv. Direktiv 2009/16/EF er gjennomført i forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip mv. Direktiv 2010/65/EF er gjennomført i forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll. Forslaget vil medføre endringer i disse tre forskriftene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Skipsnæringen
For skipsnæringen vurderes det at forslaget vil være en forenkling da direktivet foreslår en sterk harmonisering opp mot kravene i MARPOL. Dette medfører blant annet at næringen kan forholde seg til ett sett av rapporteringsskjemaer basert på den internasjonale skipsfartsorganisasjonens (IMO) standarder ved innrapportering av hva som skal leveres av avfall.

Nytt direktiv forventes ikke å medføre vesentlig økte kostnader for skipsnæringen. De grunnleggende kravene til levering av avfall og rapportering som gjelder etter dagens direktiv er foreslått videreført. Den nye rapporteringsplikten for fiskefartøy og fritidsbåter over 45 meter forventes ikke å medføre økte kostnader da fartøy av denne størrelsen normalt allerede har det nødvendige utstyret om bord for internettbasert rapportering. Per i dag er det i Norge ca. 100 registrerte fiskefartøy som vil omfattes av kravet. Kravet begrunnes med at disse i stor grad bidrar til marin forsøpling og at det er behov for at disse fartøyene omfattes av meldeplikten.

Forslag om at fiskefartøy og fritidsfartøy over 100 bruttotonn skal melde fra om faktisk ankomst- og avgangstid kan utløse et behov for å etablere et system hvor faktisk ankomst- og avgangstid registreres via Kystverkets automatiske identifikasjonssystem (AIS) også for disse fartøyene.

Forslag om at også alle fiskefartøy og fritidsfartøy skal betale et generelt gebyr uansett om de leverer avfall eller ikke, vil i praksis ikke ha økonomiske konsekvenser. I stedenfor å betale for levert mengde avfall ved hvert anløp vil de betale dette generelle gebyret. For det enkelte fartøy kan det være mer eller mindre enn de betaler idag, men for alle fartøy som anløper en havn, vil totalkostnaden være den samme, da selvkost legges til grunn for beregning av kostnader for avfallshåndteringen som dekkes av det generelle gebyret.

Havnene
De foreslåtte kravene til havner vil ha både økonomiske og administrative konsekvenser som følge av nye administrative rutiner, større involvering av brukerne og etablering av sorteringsløsninger for avfallet.

Det er foreslått krav om økt dialog med brukerne og utstedelse av kvittering for mottatt avfall, og det vil medføre økt administrasjon og kostnader for havnene. Utstedelse av kvittering kan være vanskelig å gjennomføre i praksis for ubetjente havner, men det er et unntak for små og avsideliggendes ubetjente havner.

Foreslåtte krav til spesifisering av hvordan avfallsgebyr og generelt gebyr skal beregnes og dekkes, vil gi mer enhetlig form på avfallsgebyrer fra havnene. Spesifiseringen forventes ikke å medføre kostnader av betydning for havnen.

Krav om at havnene skal følge EUs avfallsregelverk ved mottak, behandling og transport av avfall, hvor det er økte krav til materialgjenvinning, (gjennomført i avfallsforskriften i Norge) forutsetter at mer avfall sorteres i mottaksanlegg for skipsavfall. Dette vil kunne medføre økte etableringskostnader og muligens også økte driftskostnader for havnene.

Myndighetene
Foreslåtte krav til tilsyn, rapportering og oppfølging av meldinger om utilstrekkelig mottak i havner vil medføre økt ressursbruk og økte kostnader for myndighetene. Det vil være nødvending med tilpasninger i eksisterende elektronisk verktøy og sannsynligvis må det også utarbeides noen nye elektroniske verktøy for å sikre at all rapportering og innmelding skjer på en tilfredsstillende måte.

Direktivet vil styrke myndighetenes informasjonstilgang og muligheter til å planlegge og gjennomføre kontrolltiltak og støtte målrettet tilsyn både av skip og havner. En administrativ konsekvens av at havnestatskontrollregimet skal gjelde for gjennomføring av inspeksjoner etter skipsavfallsdirektivet vil være at kun godkjente havnestatskontrollinspektører vil ha anledning til å gjennomføre avfallsinspeksjoner. Videre vil kravet om at det skal gjennomføres årlige inspeksjoner på minst 20 % av skip i innenriksfart, fiskefartøy og fritidsfartøy over 100 bruttotonn medfører økte utgifter til tilsynsvirksomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet har forelagt forslag til nytt skipsavfallsdirektiv til Rederiforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk sjømannsforbund, Norsk sjøoffisersforbund, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Kystrederiene (tidl. Fraktefarøyenes Rederiforening), Hurtigbåtforbundet, NHO Sjøfart, Norsk havneforening og Kongelig Norsk Båtforbund. Direktoratet har ikke mottatt noen kommentarer fra disse organisasjonene.

Kystverket har også blitt orientert om forslag til nytt direktiv. Kystverket har vurdert at endringene som påvirker SafeSeaNet Norway, ikke vil medføre behov for store endringer i det elektroniske verktøyet.

Miljødirektoratet har informert fylkesmennene om pågående revidering av direktivet. Det er også sendt informasjon om forslaget til KS havn. Miljødirektoratet har informert om forslaget på sine nettsider "EU-regelverk under utvikling".

Forslaget skal behandles i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forslaget er til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet