Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1478 av 3. oktober 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for oppdatering av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1478 of 3 October 2018 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 to update the European List of ship recycling facilities established pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Fororodningen går også lengre enn konvensjonen på flere punkter.

Forordning 2013/1257 Artikkel 6 (2) bokstav a forplikter rederier til bare å gjenvinne skip som omfattes av reglene, på gjenvinningsanlegg som står oppført på EU-listen over godkjente gjenvinningsanlegg. I desember 2016 traff Kommisjonen en beslutning (beslutning 2016/2323) som etablerte den første listen over gjenvinningsanlegg. Listen vil endres regelmessig, og beslutning 2018/1478 er den andre endringen av listen. Ett anlegg i Storbritania er lagt til listen, mens godkjenningen for to polske anlegg hadde løpt ut og disse er tatt av listen. Totalt er 20 gjenvinningsanlegg på EU-listen, hvorav alle er lokalisert innen EU. Det er forventet at neste oppdatering av listen også vil inkludere anlegg lokalisert i tredjeland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Fra 31. desember 2018 er det en forutsetning at gjenvinning av EU-flaggede skip skjer på anlegg som står på EU-listen. Selv om det er bestemmende for rettigheter og plikter hvorvidt et anlegg står på EU-listen eller ikke, ligger selve myndigheten til å godkjenne anlegg innenfor EU til den enkelte medlemsstat. Hva som skal til og prosessen rundt dette er regulert i forordning 2013/1257. Kommisjonen publiserer EU-listen basert på hva medlemsstatene har notifisert, og bærer dermed preg av ren informasjon når det gjelder anlegg lokalisert i EU. For anlegg i tredjeland ligger godkjenningsmyndigheten hos Kommisjonen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rederiets plikt til kun å gjenvinne skip ved anlegg som står på EU-listen er etablert i forordning 2013/1257 artikkel 6 (2) bokstav a. Beslutningen i seg selv får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Aktuell og relevant, men må ses i sammenheng med forordning (EU) 2013/1257 som fortsatt er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.10.2018
Anvendelsesdato i EU
24.10.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet