Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/684 av 4. mai 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for oppdatering den europeiske listen over opphuggingsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2018/684 av 4. mai 2018 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 to update the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den europæiske liste over skibsophugningsanlæg blev opstillet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 i henhold til forordning (EU) nr. 1257/2013.

(2) Flere medlemsstater har sendt Kommissionen lister over anlæg, som de i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013 har godkendt til optagelse på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg. Medlemsstaterne har også sendt Kommissionen ajourførte oplysninger vedrørende de anlæg, der allerede er opført på listen.

(3) Det er derfor passende at ændre gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323.

(4) For så vidt angår skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland, og for hvilke en anmodning om optagelse på den europæiske liste er blevet forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 forordning (EU) nr. 1257/2013, er vurderingen af de relevante oplysninger og den dokumentation, der er indgivet eller indhentet, stadig i gang. Kommissionen skal vedtage gennemførelsesretsakter for de pågældende skibsophugningsanlæg, der er beliggende uden for Unionen, når vurderingen er afsluttet.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EU) nr. 1257/2013 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.05.2018
Anvendelsesdato i EU
27.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet