Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1478 av 3. oktober 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for oppdatering den europeiske listen over opphuggingsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1478 of 3 October 2018 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 to update the European List of ship recycling facilities established pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den europæiske liste over skibsophugningsanlæg ("den europæiske liste") blev opstillet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 og er blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/684 af 4. maj 2018 .

(2) Det Forenede Kongerige har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg, der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013, og har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste.

(3) Godkendelsen af to skibsophugningsanlæg, der er beliggende i Polen, udløb den 28. april 2018, og Kommissionen har ikke modtaget oplysninger fra Polen om, at de godkendelser til at foretage skibsophugning, der er givet til disse anlæg, er blevet eller vil blive forlænget. De to anlæg opfylder derfor ikke længere de krav, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1257/2013, og bør slettes fra den europæiske liste i henhold til artikel 16, stk. 4, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(4) Det er derfor passende at ændre gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323.

(5) For så vidt angår skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland, og for hvilke en ansøgning om optagelse på den europæiske liste er blevet indgivet til Kommissionen, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 1257/2013, er vurderingen af de relevante oplysninger og den dokumentation, der er indgivet eller indhentet, stadig i gang. Kommissionen skal vedtage gennemførelsesretsakter for de pågældende skibsophugningsanlæg, der er beliggende uden for Unionen, når vurderingen er afsluttet.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EU) nr. 1257/2013 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.10.2018
Anvendelsesdato i EU
24.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet