Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2321 av 19. desember 2016 om utformingen av opphuggingssertifikatet i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om skipsopphugging

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2321 of 19 December 2016 on the format of the ready for recycling certificate issued in accordance with Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen er fortsatt til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som springer ut av forordning 2013/1257 må derfor ses i sammenheng med dette.

Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen) som Norge, som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Forordningen går imidlertid lenger enn konvensjonen på flere punkter.

I medhold av skipsopphuggingsforordningen er EU-Kommisjonen gitt myndighet til å fastsette nærmere detaljerte regler om flere ulike forhold. Beslutning 2016/2321 om utformingen av gjenvinningssertifikatet er gitt med hjemmel i forordning 2013/1257 artikkel 9 (9), hvor det framgår at Kommisjonen etter komitologi kan vedta gjennomføringsrettsakter om utformningen av det relevante sertifikatet. Beslutningen har vært forelagt for og godkjent av komitéen for skipsopphugging som er satt opp i henhold til artikkel 25 i skipsopphuggingsforordningen.

Beslutningen angir hvilke opplysninger gjenvinningssertifikatet skal inneholde, og er i henhold til Hongkong-konvensjonen vedlegg 4.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen retter seg mot myndighetene og angir helt konkret hvordan gjenvinningssertifikatet skal se ut. Det framgår allerede av forordning 2013/1257 artikkel 9 (9) at sertifikatet skal være i henhold til Hongkong-konvensjonen vedlegg 4, og beslutningen innfører derfor ingen nye materielle krav. Beslutningen vil kunne gjennomføres i norsk rett som administrativ prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen konkretiserer krav som allerede følger av forordning 1257/2013, og får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
09.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet