Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/414 av 9. januar 2018 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU for så vidt angår identifikasjon av visse typer skipsutstyr som kan utstyres med elektronisk merking

Commission Delegated Decision (EU) 2018/414 of 9 January 2018 supplementing Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council as regards the identification of specific items of marine equipment which can benefit from electronic tagging

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at gøre det muligt for de økonomiske aktører at anvende elektronisk mærkning på frivillig basis, lette markedsovervågningen og hindre efterligning af bestemte typer skibsudstyr tillægges Kommissionen ved direktiv 2014/90/EU beføjelse til ved delegerede retsakter at identificere bestemte typer skibsudstyr, der kan forsynes med elektronisk mærkning.

(2) Det er vigtigt at sikre, at målene i direktiv 2014/90/EU opfyldes på ensartet vis i alle medlemsstaterne. Dette opnås gennem vedtagelse af en forordning, som giver retssikkerhed for alle interessenter, herunder skibsudstyrsfabrikanter, de kompetente myndigheder, skibsværfter og operatører. En forordning sikrer en sammenhængende ramme for alle markedsaktører og er den bedst mulige garanti for lige handels- og konkurrencevilkår. Ved en forordning sikres det desuden, at listen over, hvilke typer skibsudstyr der kan forsynes med mærkning, får umiddelbar virkning. Ved anvendelse af en forordning letter man også den administrative byrde for medlemsstaternes forvaltninger, eftersom den ikke kræver yderligere gennemførelse på nationalt plan.

(3) Kommissionen har i henhold til direktiv 2014/90/EU skullet foretage en cost-benefit-analyse af brugen af elektronisk mærkning som supplement til eller erstatning for ratmærket.

(4) Cost-benefit-analysen viser, at elektronisk mærkning af skibsudstyr vil være til gavn for fabrikanterne i form af en bedre beskyttelse mod efterligninger, skibsredere og operatører vil få bedre forudsætninger for at spore udstyr og føre lagerkontrol, og markedsovervågningsmyndighederne vil få direkte og let adgang til de relevante databaser, hvilket vil forbedre valideringskontrollen af certifikater.

(5) Det konkluderes i cost-benefit-analysen, at de samlede investeringer vil være lave i forhold til de forventede fordele, og at omkostningerne for myndighederne og industrien er rimelige, eftersom der er mulighed for trinvis frivillig gennemførelse. Der kan opnås yderligere fordele, hvis den private og offentlige sektor foretager yderligere investeringer.

(6) Kommissionen har i forbindelse med cost-benefit-analysen foretaget en række høringer og afholdt workshops og demonstrationsprojekter i samarbejde med medlemsstaternes eksperter og interessenterne.

(7) Under høringerne blev interessenterne enige om, at det er teknisk muligt at mærke udstyr, som er anbragt eller skal anbringes om bord på et EU-skib, og som kræver flagstatsmyndighedernes godkendelse i henhold til de internationale instrumenter, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2014/90/EU, hvis der anvendes forskellige mærkningsmetoder. Sådant udstyr bør derfor kunne forsynes med elektronisk mærkning.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.01.2018
Anvendelsesdato i EU
08.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet