Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjeland og territorier, hvor tilsyns- og reguleringsmessige krav anses for å være i overenstemmelse med henblikk på behandling av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2019/536 of 29 March 2019 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU indeholder lister over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige regler anses for at svare til de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der anvendes i Unionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(2) Kommissionen har foretaget yderligere vurderinger af de tilsyns- og reguleringsmæssige regler for kreditinstitutter i tredjelande og territorier. På baggrund af disse vurderinger har Kommissionen kunnet foretage en evaluering af ækvivalensen af disse regler med henblik på at vurdere behandlingen af de relevante kategorier af eksponeringer, der er nævnt i artikel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3) Ækvivalensen er blevet fastslået ved en resultatbaseret analyse af tredjelandets tilsyns- og reguleringsmæssige regler, ved hvilken deres evne til at opnå de samme generelle mål som Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler testes. Målene vedrører navnlig stabiliteten og integriteten af både det indenlandske og det globale finansielle system i dets helhed, effektiviteten og tilstrækkeligheden af beskyttelsen af investorer og andre forbrugere af finansielle tjenesteydelser, samarbejdet mellem forskellige aktører i det finansielle system, herunder regulerings- og tilsynsmyndigheder, tilsynets uafhængighed og effektivitet samt den effektive gennemførelse og håndhævelse af relevante internationalt vedtagne standarder. For at nå de samme generelle mål som Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler bør tredjelandets tilsyns- og reguleringsmæssige regler leve op til en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for de relevante kategorier af finansielle institutioner.

(4) Kommissionen har i forbindelse med vurderingerne taget hensyn til den relevante udvikling i de tilsyns- og reguleringsmæssige regler siden vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2358 og taget hensyn til tilgængelige informationskilder, herunder vurderingen fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, som anbefalede, at de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der gælder for kreditinstitutter i Argentina, bør anses for at svare til Unionens regelsæt for så vidt angår artikel 107, stk. 4, artikel 114, stk. 7, artikel 115, stk. 4, artikel 116, stk. 5, og artikel 142, stk. 1, nr. 4), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

(5) Kommissionen har konkluderet, at Argentina har tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der lever op til en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der gælder for kreditinstitutter. Derfor bør de tilsyns- og reguleringsmæssige krav vedrørende kreditinstitutter i Argentina anses for som minimum at svare til dem, der anvendes i Unionen, for så vidt angår artikel 107, stk. 4, artikel 114, stk. 7, artikel 115, stk. 4, artikel 116, stk. 5, og artikel 142, stk. 1, nr. 4), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

(6) Gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU bør derfor ændres, således at Argentina opføres på de relevante lister over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at svare til Unionens ordning med henblik på behandling af eksponeringer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(7) Listerne over tredjelande og territorier, for hvilke der anses at være ækvivalens med henblik på de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 575/2013, er ikke udtømmende. Kommissionen vil med bistand af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed fortsat løbende overvåge udviklingen i tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmæssige regler med henblik på efter behov og mindst hvert femte år at ajourføre de i afgørelse 2014/908/EU fastsatte lister over tredjelande og territorier, navnlig i lyset af den konstante udvikling i de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, i Unionen og på globalt plan, idet der tages hensyn til nye tilgængelige kilder til relevant information.

(8) Den løbende gennemgang af de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder i de tredjelande og territorier, der er anført i bilagene til afgørelse 2014/908/EU, bør ikke berøre Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang vedrørende et bestemt tredjeland eller territorium på et hvilket som helst tidspunkt uden for den generelle gennemgang, hvis den relevante udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den anerkendelse, som er blevet tilkendt ved afgørelse 2014/908/EU. En sådan revurdering kan medføre, at anerkendelsen af ækvivalens trækkes tilbage.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.03.2019
Anvendelsesdato i EU
21.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet