Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU av 12. desember 2014 om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Decision 2014/908/EU of 12 December 2014 on the equivalence of the supervisory and regulatory requirements of certain third countries and territories for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.2.2019)

EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning om ekvivalens for tilsynsregimer og regelverk i enkelte tredjeland for behandling av eksponeringer etter CRR gjelder for kredittinstitusjoner, investeringsselskaper, regulerte markeder og diverse myndigheter, sentralbanker og offentlige foretak. Listen over land som anses ekvivalente for hver type eksponering avviker noe.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning (inkorporasjon). Dvs. at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevang og akseptabel. Det er behov for tilpasninger når det gjelder dato for ikrafttredelse.

Status
Beslutningen trådte i kraft i EU 1. januar 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0908
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro