Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/230 av 17. februar 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2016/230 of 17 February 2016 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker mv. (CRR). Kommisjonsbeslutningen er en oppdatering av kommisjonsbeslutning 2014/908/2014 som omhandlet samme tema. Den opprinnelige kommisjonsbeslutningen inneholdt lister over land som blir vurdert som ekvivalente som EU/EØS-landene med tanke på tilsyn og regulering etter CRR (Forordning (EU) nr. 575/2013). De oppdaterte listene gjelder verdipapirforetak og børser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett i henvisningsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel. Ved innlemmelse i EØS-avtalen er det behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.02.2016
Anvendelsesdato i EU
09.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0230
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro