Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/709 av 26. januar 2016 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 hva angår reguleringsmessige tekniske standarder til presisering av betingelsene for anvendelse av unntaksesbestemmelsene når det gjelder valuater for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/709 of 26 January 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the conditions for the application of the derogations concerning currencies with constraints on the availability of liquid assets

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Baselkomitéen for Banktilsyn har fastlagt internationale standarder vedrørende likviditetsdækningsgraden og redskaber til overvågning af likviditetsrisici (i det følgende benævnt "BCBS' standarder").

(2) For at sikre effektiv kontrol med og anvendelse af undtagelsesbestemmelserne i artikel 419, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 samt effektiv overvågning af institutternes overholdelse af de krav, der finder anvendelse vedrørende disse undtagelsesbestemmelser, i overensstemmelse med BCBS' standarder, bør institutterne underrette de kompetente myndigheder, når de har til hensigt at gøre brug af undtagelsesbestemmelserne eller at foretage en væsentlig ændring i anvendelsen af disse bestemmelser.

(3) BCBS' standarder indeholder retningslinjer for tilsynsmyndighederne i jurisdiktioner med utilstrækkelige likvide aktiver af høj kvalitet. I overensstemmelse med princip 3 i nævnte retningslinjer for tilsynsmyndigheder bør et institut altid, inden der gøres brug af en undtagelse, med henblik på at dokumentere et behov, og i det omfang det er praktisk muligt, træffe passende foranstaltninger til at sikre, at der anvendes likvide aktiver af høj kvalitet, og nedbringe den samlede likviditetsrisiko for disse, med det formål at forbedre overholdelsen af likviditetsdækningskravet.

(4) I overensstemmelse med princip 1 og 4 i retningslinjerne for tilsynsmyndigheder i BCBS' standarder er det nødvendigt at sikre, at institutter ikke anvender undtagelserne som en økonomisk mulighed for at maksimere deres fortjeneste ved at vælge alternative likvide aktiver af høj kvalitet primært baseret på hensynet til afkastet. I overensstemmelse med disse principper er det desuden, for at afbøde risici for misligholdelse af de alternative aktiver, nødvendigt at indføre en ordning til begrænsning af anvendelsen af undtagelser. Det er, under hensyntagen til BCBS' standarder, ligeledes nødvendigt at fastsætte regler om passende haircuts med henblik på anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i artikel 419, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 og om gebyret i forbindelse med anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i samme forordnings artikel 419, stk. 2, litra b). For så vidt angår især undtagelsesbestemmelsen i artikel 419, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 bør gebyret, med henblik på at sikre, at den pris, et institut betaler for en kreditlinje fra en centralbank, er rimelig, bestå af to elementer. Det første element bør udligne det højere afkast, som opnås på de aktiver, der besiddes som sikkerhed for kreditlinjen, med det formål at sikre, at prisfastsættelsen afspejler gevinster opnået uafhængigt af det aktuelt udnyttede beløb. Det andet element bør afspejle størrelsen af det udnyttede kreditlinjebeløb.

(5) I overensstemmelse med princip 2 i retningslinjerne for tilsynsmyndigheder i BCBS' standarder bør anvendelse af undtagelsesbestemmelserne begrænses for alle institutter med eksponeringer i den relevante valuta. I henhold til artikel 419, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal anvendte undtagelser være omvendt proportionale med disponibiliteten af de relevante aktiver. Af disse årsager bør anvendelsen af undtagelsesbestemmelserne være begrænset til en vis procentdel af et kreditinstituts udgående nettopengestrømme i den relevante valuta, som svarer til det pågældende instituts mangel på likvide aktiver i den pågældende valuta.

(6) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt for Kommissionen.

(7) EBA har gennemført åbne offentlige høringer om udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010.

(8) Kommissionen har, i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, godkendt det af EBA forelagte udkast til reguleringsmæssig standard med visse ændringer efter at have sendt udkastet til reguleringsmæssig standard tilbage til EBA med en begrundelse for ændringerne. EBA afgav en formel udtalelse til støtte for disse ændringer.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.01.2016
Anvendelsesdato i EU
02.06.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet