Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/709 av 26. januar 2016 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår regulatoriske tekniske standarder til presisering av betingelserne for bruk av unntaksløsninger vedrørende valutaer med for lite omfang av likvide aktiva for å oppfylle krav til likviditetsreserve (LCR) i den aktuelle valutaen

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/709 of 26 January 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the conditions for the application of the derogations concerning currencies with constraints on the availability of liquid assets

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen beskriver unntaksløsninger for valutaer med for lite omfang av likvide aktiva for å oppfylle krav til LCR (Liquidity Coverage Ratio) i den aktuelle valutaen, samt betingelse som må oppfylles for at unntaksløsningene kan tas i bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Antas å ikke ha noen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten CRR 575/2013 tas inn EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.01.2016
Anvendelsesdato i EU
02.06.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet