Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 av 15. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer, rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved rapporteringen omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/439 of 15 February 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmark portfolios, reporting templates and reporting instructions to be applied in the Union for the reporting referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2019)

Sammendrag av innhold
Denne tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRD IV). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for rapportering av referanseporteføljer (2016/2070). Kredittinstitusjoner som benytter interne modeller (IRB-metode) til beregning av kapitalkrav for kreditt- og/eller markedsrisiko skal årlig rapportere informasjon om de interne modellene som brukes. Hensikten med rapporteringen er å sammenligne parameterne som inngår i disse modellene slik at avvik i kredittinstitusjonenes modeller kan avdekkes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn
en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger
Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD IV-rapportering.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.03.2019
Anvendelsesdato i EU
18.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet