Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 av 15. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer, rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved rapporteringen omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/439 of 15 February 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmark portfolios, reporting templates and reporting instructions to be applied in the Union for the reporting referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 præciseres de krav, som institutterne skal opfylde, når de indberetter til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og til kompetente myndigheder, med henblik på at gøre det muligt for EBA og de kompetente myndigheder at vurdere institutternes interne metoder i overensstemmelse med artikel 78 i direktiv 2013/36/EU (»benchmarking«). Eftersom institutterne skal indgive resultaterne af deres årlige beregninger mindst en gang om året, og eftersom fokusområderne i de kompetente myndigheders vurderinger og EBA's rapporter har ændret sig, er det nødvendigt at tilpasse de eksponeringer eller positioner, der medtages i benchmarkporteføljerne, til sådanne ændringer, og det gælder også indberet­ningskravene. Bilag I, II, III, IV, V, VI og VII til gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 bør derfor ændres.

(2) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(3) EBA har gennemført åbne offentlige høringer om udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessent­gruppen for banker, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse.

(4) Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.03.2019
Anvendelsesdato i EU
18.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet