Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/233 av 13. februar 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer hvor sentralbankens kriterier for godkjennelse av sikkerhetsstillelse er definert svært snevert i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 of 13 February 2015 laying down implementing technical standards with regard to currencies in which there is an extremely narrow definition of central bank eligibility pursuant to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.05.2015)

I henhold til artikkel 416 (3) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjoner rapportere aktiva som oppfyller visse krav for å kvalifisere til likvide aktiva i likviditetsreservekravet (Liquidity Coverage Ratio - LCR). Som hovedregel skal aktivaene være godkjent for sikkerhetsstillelse i en sentralbank. Man kan se bort fra kravet om at aktivaene skal være godkjent for sikkerhetsstillelse for standard likviditetsoperasjoner i en sentralbank hvis sentralbankens kriterier for godkjennelse av sikkerhetsstillelse er definert særlig snevert. Denne ITSen lister de aktuelle valutaene som har en snever definisjon for sikkerhetsstillelse i den aktuelle sentralbanken. Det er kun bulgarsk lov som oppfyller dette kriteriet.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant.

Status
Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2015
Anvendelsesdato i EU
12.03.2015
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet