Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2188 av 11. august 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 angående unntak knyttet til kapitalkrav for obligasjoner med fortrinnsrett

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2188 of 11 August 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the waiver on own funds requirements for certain covered bonds - amend. CRR

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer en bestemmelse i kapitalkravsreglene (Capital Requirement Regulation) for banker mv. (EU) 575/2013 (CRR) art. 129 (1), bokstav (d) og (f) angir øvre grenser (10 prosent av utestående nominell verdi) på hvor stor andel obligasjoner utstedet av franske "fonds communs de créances" eller tilsvarende foretak, kan utgjøre i sikkerhetsmassen for obligasjoner med fortrinnsrett. Kompetente myndigheter har imidlertid hatt mulighet til ikke å anvende disse grensene, gjennom en midlertidig unntaksbestemmelse i CRR art. 496(1).

Denne unntaksbestemmelsen var tidligere kun gjeldende til 31. desember 2017. Kommisjonsforordning (EU) 2017/2188 endrer CRRs art. 496(1) og gjør denne unntaksbestemmelsen permanent.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen.

Vurdering
Bestemmelsen vil bli gjort gjeldende når forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Behov for tekniske tilpasninger når det gjelder ikrafttredelsesdato.

Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU desember 1. januar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.08.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet