Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om fastsetting av tekniske standarder for skjemaer, definisjoner og IT-løsninger som skal benyttes av institusjoner for rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og kompetente myndigheter i henhold til artikkel 78, stk. 2, i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 of 14 September 2016 laying down implementing technical standards for templates, definitions and IT-solutions to be used by institutions when reporting to the European Banking Authority and to competent authorities in accordance with Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Kredittinstitusjoner som benytter IRB-metode til beregning av kapitalkrav for kreditt- og/eller markedsrisiko skal årlig rapportere informasjon om de interne modellene som brukes. Hensikten med rapporteringen er å sammenligne parameterne som inngår i disse modellene slik at avvik i kredittinstitusjonenes modeller kan avdekkes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til tilrettelegging av IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Vurdering
Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, skal dato for ikrafttredelse endres (dvs kun tekniske tilpasninger).

Forbehold om Stortingets samtykke (103-forbehold) gjelder morrettsakten CRR.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som kommisjonsforordning og vil innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett når morrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.09.2016
Anvendelsesdato i EU
22.12.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet