Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2114 av 9. november 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 når det gjelder maler og instruksjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2114 of 9 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards templates and instructions

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 fastsættes de regler, i overensstemmelse med hvilke institutter skal indberette oplysninger om deres overholdelse af forordning (EU) nr. 575/2013. Da de ikkevæsentlige bestemmelser i det regelsæt, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 575/2013, gradvis suppleres og ændres gennem vedtagelse af yderligere sekundær lovgivning og i dette tilfælde ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 også ajourføres for at afspejle disse regler og for at præcisere de instrukser og definitioner, der anvendes ved institutternes indberetning med henblik på tilsyn, også med hensyn til en løbetidsmetode, der vil gøre det muligt at afspejle løbetidsmismatch på et instituts balance i indberetningen.

(2) Det er nødvendigt at ændre gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for at rette trykfejl, fejlagtige henvisninger og formateringsfejl, der er blevet opdaget i forbindelse med anvendelsen af forordningen.

(3) Det er også nødvendigt at ændre gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for at afspejle de kompetente myndigheders evne til effektivt at overvåge og vurdere institutternes risikoprofil og danne sig et overblik over de risici for den finansielle sektor, som kræver ændringer i indberetningskravene vedrørende operationel risiko og kreditrisiko, samt risiciene med hensyn til institutternes eksponeringer over for stater.

(4) For at give institutterne og de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at implementere ændringerne i denne forordning bør den anvendes fra den 1. marts 2018.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(6) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse —

(7) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.11.2017
Anvendelsesdato i EU
01.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet