Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1014 av 8. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 angående unntak for råvarehandlere

Regulation (EU) 2016/1014 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2017)

Sammendrag av innhold
Endring av CRR (Capital Requirements Regulation), om kapitalkrav for banker. Endringen gjelder utvidelse av overgangsregel for råvarehandlere om unntak fra virkeområdet (unntaket utvides fra 2017 til 2020).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dette kan gjøres først når CRR, som denne endrer, er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vil opprettholde gjeldende regelverk.

Vurdering
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift.

Når den opprinnelige forordningen, CRR, er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil det være uproblematisk å gjennomføre også denne endringen i norsk rett,

Behovet for tekniske tilpasninger gjelder dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
19.07.2016
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet