Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/728 av 24. januar 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framgangsmåter for å utelukke transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i en tredjestat fra kravet til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/728 of 24 January 2018 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for procedures for excluding transactions with non-financial counterparties established in a third country from the own funds requirement for credit valuation adjustment risk

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 382, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 er transaktioner mellem et institut, på den ene side, og en ikke-finansiel modpart som defineret i artikel 2, nr. 9), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012, på den anden side, som ikke overstiger clearinggrænseværdien som omhandlet i artikel 10, stk. 3, og artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012, udelukket fra kapitalgrundlagskrav i relation til kreditvær dijusteringsrisiko, uanset om denne ikke-finansielle modpart er etableret i Unionen eller i et tredjeland.

(2) I artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) nr. 648/2012 defineres en "ikke-finansiel modpart" som et selskab, der er etableret i Unionen. Som følge heraf finder de clearinggrænseværdier, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i nævnte forordning, ikke anvendelse på ikke-finansielle modparter, der er etableret i et tredjeland.

(3) I artikel 382, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 sondres der ikke mellem ikke-finansielle modparter, der er etableret i Unionen, og ikke-finansielle modparter, der er etableret i et tredjeland. For at sikre lige vilkår bør der gælde samme regler for ikke-finansielle modparter, der er etableret i Unionen, og ikke-finansielle modparter, der er etableret i et tredjeland.

(4) Ved artikel 11 i delegeret forordning (EU) nr. 149/2013 er der fastsat tærskler for clearinggrænseværdier pr. OTC-derivatklasse som foreskrevet i artikel 10, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012. I betragtning 25 i delegeret forordning (EU) nr. 149/2013 præciseres det, at "Hvis en af de værdier, der er fastsat for en OTC-derivatklasse, overskrides, bør dette have den virkning, at clearinggrænseværdien for alle klasser anses for overskredet".

(5) For at en kontrakt kan være fritaget indtil sit forfaldstidspunkt, jf. artikel 382, stk. 4, sidste afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013, bør det være tilstrækkeligt, at kravene i nævnte forordning er opfyldt ved kontraktens indgåelse. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor et institut indgår handler med en bestemt ikke-finansiel modpart meget hyppigt og i nogle tilfælde dagligt. I sådanne tilfælde kan kontrol af, om status for den ikke-finansielle modpart, der er etableret i et tredjeland, er korrekt afspejlet i instituttets kapitalgrundlagskrav i relation til kreditværdijusteringsrisiko, medføre en uforholdsmæssig stor byrde for instituttet. Der bør derfor være mulighed for at anvende et alternativ i form af en årlig kontrol af status for den ikke-finansielle modpart, der er etableret i et tredjeland. Hyppigheden af kontrollen bør dog øges til kvartalsvis, hvis den notionelle bruttoværdi af transaktioner for en OTC-derivatklasse foretaget af en ikke-finansiel modpart er tæt på at overskride clearinggrænseværdien for den pågældende klasse. Dette skulle give mulighed for mere hyppig overvågning af, hvorvidt den pågældende clearinggrænseværdi er overskredet, på grund af den større sandsynlighed for, at dette vil være tilfældet.

(6) Ved artikel 382, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsættes det, at transaktioner med ikke-finansielle modparter, der ikke overstiger den clearinggrænseværdi, der er anført i artikel 10, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 648/2012, udelukkes fra kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko. Hvis et institut efter en vurdering som fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013 konstaterer, at en af dets modparter, der er etableret i et tredjeland, enten ikke kan anses for at være en ikke-finansiel modpart, eller hvis de pågældende transaktioner overstiger den clearinggrænseværdi, der er anført deri, er instituttet derfor forpligtet til at beregne kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisikoen i overensstemmelse med afsnit VI i nævnte forordning for alle OTC-derivater med den pågældende modpart, som er omfattet af artikel 382, stk. 1, i nævnte forordning.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er udarbejdet i samarbejde med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, og som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(8) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2018
Anvendelsesdato i EU
07.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet