Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsiktig verdifastsettelse

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101 av 26. oktober 2015 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder reguleringsmessige tekniske standarder for forsiktig verdifastsettelse i henhold til artikkel 105, stk. 14

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105 (14)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Artikel 105 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrører standarder for forsigtig værdiansættelse af alle positioner i handelsbeholdningen. Samtidig skal institutterne i henhold til artikel 34 i nævnte forordning anvende standarderne i artikel 105 på alle aktiver opgjort til dagsværdi. Når ovennævnte artikler sammenholdes, er resultatet, at kravene om forsigtig værdiansættelse gælder alle positioner til dagsværdi, uanset om der er tale om positioner i handelsbeholdningen eller ej, og idet der ved "positioner" udelukkende forstås finansielle instrumenter og råvarer.

(2) Hvis anvendelsen af forsigtig værdiansættelse ville resultere en lavere absolut regnskabsmæssig værdi for aktiver eller en højere absolut regnskabsmæssig værdi for passiver end den reelt bogførte, bør der beregnes en yderligere værdiansættelsesjustering (AVA) som den absolutte værdi af forskellen mellem de to, da den forsigtigt ansatte værdi altid bør være lig med eller lavere end dagsværdien for aktiver og lig med eller højere en dagsværdien for passiver.

(3) For værdiansættelsespositioner, for hvilke en ændring i den regnskabsmæssige værdiansættelse kun delvist eller slet ikke påvirker den egentlige kernekapital, bør der kun foretages AVA'er på grundlag af den andel af ændringen i den regnskabsmæssige værdiansættelse, som påvirker den egentlige kernekapital. Disse omfatter positioner, der er omfattet af regnskabsmæssig sikring, positioner disponible for salg, i det omfang værdiansættelsesændringerne heraf er omfattet af et filter, og modsvarende positioner med fuldkommen match.

(4) Der fastsættes kun AVA'er med henblik på at beregne justeringer af den egentlige kernekapital, hvis det er nødvendigt. AVA'er påvirker ikke fastsættelsen af kapitalgrundlagskravene i henhold til artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013 (medmindre undtagelsen for mindre handelsbeholdningsaktiviteter i henhold til artikel 94 i nævnte forordning finder anvendelse).

(5) For at skabe en konsistent ramme for institutternes beregning af AVA'er er det nødvendigt med en klar definition af det tilstræbte nøjagtighedsniveau og de elementer af værdiansættelsesusikkerheden, der bør tages i betragtning, når der foretages forsigtig værdiansættelse, ligesom det er nødvendigt at fastlægge metoder til at opnå det krævede nøjagtighedsniveau baseret på de gældende markedsvilkår.

(6) Der bør beregnes AVA'er for markedsprisusikkerhed, omkostninger ved at lukke positioner og modelrisiko på grundlag af værdiansættelseseksponeringer, som er baseret på finansielle instrumenter eller porteføljer af finansielle instrumenter. Med henblik herpå kan finansielle instrumenter kombineres til porteføljer, når - for så vidt angår AVA'er for markedsprisusikkerhed og omkostninger ved at lukke positioner - instrumenterne værdiansættes på grundlag af den samme risikofaktor, eller når - for så vidt angår AVA'er for modelrisiko - de værdiansættes på grundlag af den samme prisfastsættelsesmodel.

(7) Da nogle AVA'er, der vedrører værdiansættelsesusikkerhed, ikke er additive, bør det inden for bestemte kategorier af AVA'er tillades at anvende en aggregeringstilgang, der kan tage højde for diversificeringsfordele, for så vidt angår de elementer af AVA'en, som ikke vedrører et element af forventede exitomkostninger, som ikke indgår i dagsværdien. I forbindelse med aggregering af AVA'er bør det også være muligt at tage hensyn til diversificeringsfordele som følge af forskellen mellem den forventede værdi og den forsigtigt ansatte værdi, således at banker med en dagsværdi, der allerede er mere forsigtigt ansat end den forventede værdi, ikke får en mindre diversificeringsfordel end dem, der anvender den forventede værdi som dagsværdi.

(8) Da institutter med små porteføljer til dagsværdi typisk vil være udsat for en begrænset værdiansættelsesusikkerhed, bør de kunne anvende en mere forenklet tilgang ved beregning af AVA'er end institutter med større porteføljer til dagsværdi. Ved afgørelsen af, om en mere forenklet tilgang kan anvendes, bør størrelsen af porteføljer til dagsværdi vurderes på hvert niveau, hvor der beregnes kapitalkrav.

(9) For at de kompetente myndigheder kan bedømme, om institutterne har anvendt kravene om vurdering af de krævede samlede AVA'er korrekt, bør institutterne opretholde passende dokumentation, systemer og kontrolforanstaltninger.

(10) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(11) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/20102.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2015
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet