Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101 av 26. oktober 2015 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder reguleringstekniske standarder for forsvarlig verdifastsettelse i henhold til artikkel artikkel 105(14)

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105 (14)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2016)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker mv (CRR) og gjelder forsvarlig verdsettelse av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi. Når anvendelse av forsvarlig verdsettelse fører til en lavere verdi for eiendeler eller en høyere verdi for forpliktelser enn det som fremgår av regnskapstall, skal en ekstra verdijustering (AVA) beregnes som absolutt-verdien av de to. Dette følger av artikkel 34 i CRR, og den tekniske standarden spesifiserer metoden beregningen gjøres på for å komme frem til beløpet som skal trekkes fra i ren kjernekapital.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den tekniske standarden inneholder presiseringer av kravene til foretakenes forsvarlige verdsettelse av finansielle instrumenter som er verdsatt til virkelig verdi innenfor de overordnede reglene som er gitt i CRR (Forordning (EU) 575/2013). Verdsettelsesmetoden får indirekte påvirkning på finansforetakenes ansvarlige kapital. Den tekniske standarden alene har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten, CRR, tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2015
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet