Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1798 av 2. juli 2015 om korrigering av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til reguleringstekniske standarder som spesifiserer kravene for investorer, sponsorer, opprinnelige långivere og utstederinstitusjoner knyttet til eksponering for overført kredittrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1798 of 2 July 2015 correcting Delegated Regulation (EU) No 625/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council by way of regulatory technical standards specifying the requirements for investor, sponsor, original lenders and originator institutions relating to exposures to transferred credit risk

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen korrigerer delegert forordning (EU) nr. 625/2014, som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer kravene for investorer, sponsorer, opprinnelige långivere og utstederinstitusjoner knyttet til eksponering for overført kredittrisiko.

Korrigeringene er for det meste knyttet til språk- og skrivefeil, og gjelder en rekke av språkversjonene. Felles for alle er en korrigering av artikkel 23(2), hvor punkt (c) blir skilt ut som en separat paragraf av artikkelen for å unngå mistolkninger.

Status
Forslaget er vedtatt i Kommisjonen, men er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Den tekniske standarden vil gjennomføres i norsk rett med en henvisningsforskrift når CRR/CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.07.2015
Anvendelsesdato i EU
28.10.2015
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet