Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/923 av 11. mars 2015 om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder reguleringstekniske standarder for krav til institusjoners ansvarlige kapital

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/923 of 11. mars 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir nærmere bestemmelser om hvordan fradraget for indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig kapital skal beregnes og måten referanserenter skal fastsettes på i prisingen av fondsobligasjoner og ansvarlige lån. I tillegg gir kommisjonsforordningen regler om hvordan ansvarlig kapital fra tredjeparter skal beregnes for å kunne medregnes fra datter- og datterdatterselskap

Vurdering
Rettsakten kan først tas inn i EØS-avtalen etter at basisforordningen (EU) 575/2013 er tatt inn.

Finanstilsynet anvender allerede reglene i forordningen i sin tilsynsvirksomhet, jf. rundskriv 10/2015.'

Status
Kommisjonsforordningen er vedtatt. Finanstilsynet har informert om kommisjonsforordningen i rundskriv 10/2015. Det følger av rundskrivet at Finanstilsynet vil legge kommisjonsforordningen til grunn ved praktiseringen av de aktuelle bestemmelsene i forskrift om beregning av ansvarlig kapital og forskrift om konsoliderte soliditetsregler.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2015
Anvendelsesdato i EU
07.07.2015
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet