Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/208 av 31. oktober 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 hva angår reguleringstekniske standarder om ytterligere utgående pengestrømmer tilsvarende behovet for sikkerhetsstillelse som skyldes virkningen av et negativt merkedsscenario på kredittinstitutters derivattransaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/208 of 31 October 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for additional liquidity outflows corresponding to collateral needs resulting from the impact of an adverse market scenario on an institution’s derivatives transactions

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 423, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal kreditinstitutter tillægge supplerende udgående pengestrømme svarende til det behov for sikkerhedsstillelse, der skyldes virkningen af et negativt markedsscenario på kreditinstituttets derivattransaktioner, finansieringstransaktioner og andre kontrakter, hvis de er væsentlige. I betragtning af begrebet "væsentlige" er det tvingende nødvendigt at præcisere supplerende udgående pengestrømme svarende til det behov for sikkerhedsstillelse, der måtte opstå som følge af virkningen af et negativt markedsscenario på kreditinstituttets derivattransaktioner, mens de væsentlige behov for sikkerhedsstillelse, der måtte opstå som følge af virkningen af et negativt markedsscenario på kreditinstituttets finansieringstransaktioner og andre kontrakter vil blive taget op til overvejelse senere.

(2) I artikel 423, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 henvises der til behov for sikkerhedsstillelse, og derfor bør de bestemmelser, der skal indføres, begrænses til derivattransaktioner, som er omfattet af sikkerhedsstillelse, herunder dem, som udløber inden for 30 dage.

(3) For at sikre lige vilkår for kreditinstitutter og derivatmarkeder bør beregningen af de supplerende udgående sikkerhedsrelaterede pengestrømme baseres på den såkaldte historisk tilbageskuende metode (Historical Look Back Approach ("HLBA")) for værdiansættelsesændringer, som Baselkomitéen for Banktilsyn ("BCBS") har udviklet med henblik på at bestemme disse supplerende udgående sikkerhedsrelaterede pengestrømme, og hvor der gøres brug af de største aggregerede kumulative sikkerhedsrelaterede udgående eller indgående nettopengestrømme ved udgangen af alle perioder på 30 dage i de foregående 24 måneder på porteføljeniveau.

(4) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("EBA") har forelagt Kommissionen et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. Kommissionen underrettede dog i overensstemmelse med den i artikel 10 i forordning (EU) nr. 1093/2010 omhandlede
procedure EBA om, at den ikke havde til hensigt at godkende udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder og forklarede årsagerne hertil. EBA har forelagt udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder på ny, denne gang i form af en formel udtalelse, og har godkendt Kommissionens foreslåede tilgang, som er nøje baseret på BCBS's HLBA-metode. (to add: COM final decision)

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(6) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
31.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2016
Anvendelsesdato i EU
28.02.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet