Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/208 av 31. oktober 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 hva angår reguleringstekniske standarder om supplerende utgående pengestrømmer tilsvarende behovet for sikkerhetsstillelse som skyldes virkningen av et negativt markedsscenario på kredittinstitusjoners derivattransaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/208 of 31 October 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for additional liquidity outflows corresponding to collateral needs resulting from the impact of an adverse market scenario on an institution’s derivatives transactions

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Dette er en teknisk standard som gir utfyllende regler til Capital Requirement Regulation (CRR - forordning 575/2013 - om kapitalkrav i banker og verdipapirforetak).

I henhold til artikkel 423 (3) i CRR skal foretakene beregne største netto utgang av sikkerheter som vil følge av virkningen av et negativt markedsscenario på foretakets derivattransaksjoner, finansieringstransaksjoner samt andre vesentlige kontrakter. Reglene som skal innføres, er begrenset til derivattransaksjoner som er sikret, inkludert de som forfaller innen 30 dager. For å sikre like vilkår for kredittinstitusjoner og derivatmarkedet skal foretakene beregne største netto utbetaling av sikkerheter for foretakets derivattransaksjoner som følge av negativt markedsscenario, basert på historiske data ("HLBA approach") utarbeidet av Basel-komitéen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Banker og kredittforetak må vurdere sine derivatkontrakter mer konservativt.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det i norsk forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norske regler, med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Vurdering
Rettsakten er akseptabel.

Forbehold om Stortingets samtykke (artikkel 103-forbehold) gjelder kun morrettsakten.

Behov for tekniske tilpasninger gjelder kun dato for ikrafttredelse, som må tilpasses når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 31. oktober 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
31.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2016
Anvendelsesdato i EU
28.02.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet