Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1556 av 11. juni 2015 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder reguleringstekniske standarder for behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1556 of 11 June 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the transitional treatment of equity exposures under the IRB approach

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravregelverket for banker mv.. Dette gjelder art. 495 i CRR (57572013) som viderefører et nasjonalt valg (fra CRD - 2006/48/EC) om å unnta visse egenkapitalposisjoner inngått før utgangen av 2007 fra IRB-metoden (interne modeller) for beregning av kapitalkrav fram til utgangen av 2017. Standarden sier at posisjonene kan unntas dersom de var unntatt ihht. nasjonal gjennomføring av 2006/48/EC. Norsk regelverk åpnet ikke for slike unntak.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det i forskriften tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.I praksis har bestemmelsene i forordningen ingen betydning for norske foretak.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bestemmelsene er ikke aktuelle for Norge, da vi ikke har benyttet eller vil benytte muligheten for slikt unntak.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen må det gjøres tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2015
Anvendelsesdato i EU
09.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet