Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1423/2013 av 20. desember 2013 om utfyllende bestemmelser for offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital for institusjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 1423/2013 of 20 December 2013 laying down implementing technical standards with regard to disclosure of own funds requirements for institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen oppstiller omfattende krav til offentliggjøring av opplysninger om den ansvarlige kapitalen. Opplysningene skal gis i form av standardiserte skjemaer som skal gjøre det lettere å sammenligne opplysningene. Det legges opp til at opplysningene gis i form av to forskjellige skjemaer, ett skjema hvor det gis opplysninger om de viktigste egenskapene ved de utstedte kapitalinstrumentene og ett skjema som viser hvordan den rene kjernekapitalen, kjernekapitalen og tilleggskapitalen er beregnet, herunder alle fradrag og justeringer som gjøres. I tillegg skal det gis en oversikt som viser forskjellen på balansen som følger av regnskapet og balansen som benyttes ved beregningen av den ansvarlige kapitalen og kapitaldekningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2013
Anvendelsesdato i EU
31.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet