Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 602/2014 av 4. juni 2014 om gjennomføringstekniske standarder for å tilrettelegge for sammenfallende tilsynspraksis med hensyn til implementeringen av ekstra høye risikovekter etter europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 602/2014 of 4 June 2014 laying down implementing technical standards for facilitating the convergence of supervisory practices with regard to the implementation of additional risk weights according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden beskriver tilsynsmessig praksis ved bruk av artikkel 407 i CRR. Høyere risikovekter enn normalt kan pålegges verdipapiriseringsinvesteringer dersom ikke kravene i CRR artikkel 405, 406 og 409 er oppfylt. Den tekniske standarden beskriver hvordan tilsynsmyndighetene skal vurdere om brudd på nevnte bestemmelser er tilfelle, og hvordan ekstra risikovekter skal beregnes i tilfelle brudd identifiseres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den tekniske standarden vil gjelde direkte via henvisning når CRR/ CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen. I mellomtiden vurderes det ikke som nødvendig med forskriftsendring. Finanstilsynet vil overholde praksisen beskrevet i den tekniske standarden.

Status
Den kommisjonsdelegerte forordningen ble publisert i Official Journal 5. juni 2014, med ikrafttredelse 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.06.2014
Anvendelsesdato i EU
25.06.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet