Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 som fastsetter gjennomføringstekniske standarder med hensyn til felles formater og dato for offentliggjøring av verdiene som brukes til å identifiseres globalt systemviktige institusjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 of 29 September 2014 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2014)

Sammendrag av innhold
Artikkel 131 i CRD IV-direktivet gir mandat til EBA til å utvikle bindende tekniske standarder som skal spesifisiere metoden for identifisering av globalt systemviktige institusjoner (G-SIIs), hvordan institusjoner skal plasseres i ulike grupper etter grad av systemviktighet (med tilhørende økende ekstra kapitalkrav fra 1 til 3,5 prosent). Identifiseringsmetoden i CRD IV skal være identisk med Baselkomiteens metodikk, og gi samme utvalg av globalt systemviktige institusjoner. Den tekniske standarden beskriver felles identifiseringskriterier og tidsfrister. Kapitalkravet for G-SII's skal gjelde fra 1. januar 2016.

Vurdering
Forordningen er allerede fulgt av Finanstilsynet.

Status
Forordningen er vedtatt. Norge har allerede vært med på første runde med rapportering og offentliggjøring via EBA: http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-indicators-from-global-systemic...

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2014
Anvendelsesdato i EU
20.10.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet