Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62 av 10. oktober 2014 som utfyller forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kapitalandel (leverage ratio)

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/62 of 10 October 2014 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the leverage ratio

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer definisjonen av uvektet egenkapitalandel (leverage ratio). Endringene har til hensikt å tilpasse definisjonen til den nye Basel-definisjonen. Endringene adresserer også eventuelle EU-spesifikke problemstillinger og korrigerer noen tvetydigheter i definisjonen.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant.

Andre opplysninger
Det følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 a og verdipapirhandelloven § 9-15 at departementet i forskrift kan fastsette bestemmelser om at ren kjernekapital eller kjernekapitalen i finansinstitusjoner minst skal utgjøre en bestemt prosent av verdien av foretakets eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser, beregnet uten risikovekting, og regler for slike beregninger (uvektet kjernekapitalandel). Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet vurdere når og hvordan et krav til uvektet egenkapitalandel med tilhørende definisjoner skal gjennomføres i Norge, herunder utarbeide et forslag til eventuelle regler innen juni 2015. Oppdraget er tilgjengelig her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2014/L...

Status
Endringene som følger av den delegerte kommisjonsforordningen om uvektet egenkapitalandel har trådt i kraft i EU.

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2014
Anvendelsesdato i EU
18.01.2015
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
12.04.2016
Høringsfrist
05.08.2016
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2017
Anvendes fra i Norge
30.06.2017