Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 524/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer informasjonen som kompetente myndigheter av hjem- og vertsmedlemsland utveksler med hverandre

Commission Delegated Regulation (EU) 524/2014 of 12 March 2013 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information that competent authorities of home and host Member States supply to one another

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Den tekniske standarden presiserer hva som skal utveksles av informasjon mellom kompetente myndigheter av hjem- og vertsmedlemsland ved filialetablering og grensekryssende virksomhet.

Vurdering
Det anses ikke å være særskilte forhold knyttet til gjennomføring av standarden i norsk rett. Standarden kan gjennomføres ved utarbeidelse av rundskriv med omtale av innholdet. I tillegg vil Finanstilsynet i sin praksis kunne legge til grunn standardens innhold.

Status
Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet