Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 527/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som fastsetter typer av virkemidler som i tilstrekkelig grad reflekterer kredittkvaliteten til et institutt som et 'going concern' og som kan benyttes ved variabel godtgjørelse

Commission Delegated Regulation (EU) No 527/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of an institution as a going concern and are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.11.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen for instrumenter fastsetter regler for hvilke instrumentklasser som kan benyttes i forbindelse med variabel godtgjørelse. Instrumentene som kan benyttes skal enten være omfattet av reglene i artikkel 52 eller 63 i regulation (EU) NO 575/2013, eller andre instrumenter som fullt ut kan konverteres til kjernekapital (CET1), eller som kan nedskrives, og som i tilstrekkelig grad reflekterer kredittkvaliteten i institusjonen som going concern, og som er passende å anvende i forbindelse med variabel godtgjørelse.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabelt.

Forordningen kan gjennomføres ved presiseringer i rundskriv (endrer Finanstilsynets rundskriv 2011/11) om godtgjørelse i finansinstitusjoner mv.

Status
Den kommisjonsdelegerte forordningen ble publisert i Official Journal 20. mai 2014 og trådte i kraft 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet