Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 183/2014 av 20. desember 2013 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom regulatoriske tekniske standarder for spesifisering av beregningen av spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer

Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014 of 20 December 2013 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms, with regard to regulatory technical standards for specifying the calculation of specific and general credit risk adjustments

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.06.2014)

CRR (forordning nr. 575/3013) definerer kredittrisikojustering som størrelsen på spesifikke og generelle avsetninger til dekning for tap på utlån som er anerkjent i institusjonens årsregnskap i overensstemmelse med gjeldende regnskapsregler, men gir ikke regler for hvordan spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer beregnes. Den tekniske standarden gir regler for hvordan kredittrisikojusteringene skal beregnes.

Vurdering
Det er med gjeldende regnskapsregelverk kun spesifikke kredittrisikojusteringer som kan gjøres. Generelle kredittrisikojusteringer ikke aktuelle ved bruk av IFRS (IAS 39) og NGAAP med krav til "objektive bevis for verdifall". Bestemmelser for spesifikke kredittrisikojusteringer finnes i kapitalkravsforskriften § 15-7 og ny ansvarlig kapitalforskrift § 6 første ledd bokstav b.

Status
Forordningen ble vedtatt 20. desember 2013 og publisert i Official Journal 27. februar 2014. Standarden er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2013
Anvendelsesdato i EU
19.03.2013
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet