Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1187/2014 av 2. oktober 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 573/2013 vedrørende regularingstekniske standarder for fastsettelse av den totale eksponeringen til en klient eller en gruppe av tilknyttede klienter i forbindelse med transaksjoner med underliggende aktiva

Commission Delegated Regulation (EU) No 1187/2014 of 2 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards regulatory technical standards for determining the overall exposure to a client or a group of connected clients in respect of transactions with underlying assets

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2015)

Det følger av § 4 andre ledd i forskrift om store engasjementer at:
"Ved engasjement mot andeler eller transjer, slik som verdipapirfondsandeler og verdipapiriseringer skal beregning av samlet engasjement omfatte de underliggende eksponeringene. Institusjonen skal foreta en vurdering av den økonomiske substansen og risikoen som ligger i transaksjonens struktur". Bestemmelsen gjennomfører CRR artikkel 390 nr. 7 og er relevant når institusjonene skal beregne samlet engasjement mot en motpart eller gruppe av tilknyttede motparter dersom engasjementet eksempelvis er i form av verdipapirfondsandeler eller investering i verdipapiriseringer. Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser om hvordan institusjonene skal beregne samlet engasjement for denne type transaksjoner. Kravene i standarden er basert på tidligere krav i del II av EBA retningslinjer om store engasjementer.

Vurdering
Standarden presiserer regler i CRR (575/2013). Reglene anses å kunne anvendes også for norske foretak og er gjennomført i Finanstilsynets rundskriv 20/2014.

Status
Offentliggjort i Official Journal

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
02.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.10.2014
Anvendelsesdato i EU
27.11.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet