Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: rapporteringsskjema

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/230/EF av 12. april 2007 vedrørende skjema knyttet til sosiale bestemmelser i veitransport-aktiviteter

Commission Decision 2007/230 of 12 April 2007 on a form concerning social legislation relating to road transport activities

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.1.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2007/230/EF av 12. april 2007 er Kommisjonens oppfølging av artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2006/22/EF og gjelder innføring av skjema til bruk etter direktiv 2006/22/EF om kontroll av regler om kjøre- og hviletid for tungtransportsjåfører, jf forordning (EF) 561/2006. Direktiv 2006/22/EF og forordning (EF) 561/2006 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-Komiteens beslutning nr. 154/2006.

Kommisjonsbeslutning 2007/230/EF innholder et skjema som skal anvendes av sjåfører hvis de har vært fraværende grunnet sykdom, ferie eller hvis sjåføren har kjørt et kjøretøy som ikke er omfattet av reglene for kjøre- og hviletid. Kommisjonen fikk oppdrag om å lage et slikt skjema i Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2006/22/EF artikkel 11 nr. 3. Formålet med skjemaet er å få et harmonisert dokument for opplysninger som nevnt. Dette vil igjen gjøre det klarere og mer forutsigbart for sjåfører og transportforetak hva slags dokumentasjon som skal benyttes, og antas å forenkle kontrollen for myndighetene.

Merknader
Forskrift om kjøre- og hviletid innenfor vegtransport, som er under revisjon, regulerer kjøre- og hviletid og kontroll av dette. Kommisjonsbeslutning 2007/230/EF kan gjennomføres i denne forskriften, men det er ikke behov for uttrykkelig regulering. Gjennomføring av beslutningen vil medføre at slikt skjema skal benyttes av sjåfører og transportforetak, men dette antas i praksis å medføre svært begrensede konsekvenser. Gjennomføringen antas å kunne forenkle myndighetenes kontroll av de omtalte forhold. Gjennomføringen av beslutningen antas dermed ikke å medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller private.

Vurdering

Norske interesser
Beslutningen antas ikke å påvirke norske interesser i særlig grad. Bruk av skjemaet vil innebære klarere og mer forutsigbare rammer for sjåfører og transportforetak om hvordan informasjon om ferie, sykefravær og bruk av kjøretøy som er unntatt fra reglene, skal dokumenteres. Skjemaet vil være tilgjengelig for nedlasting fra internett. Det må fylles ut, signeres og medbringes under aktuelle transporter. Dette antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av særlig betydning.

For myndighetene vil et slikt skjema gjøre at man har et harmonisert dokument å forholde seg i en kontrollsituasjon. Dette antas å fornekle kontrollen av slike forhold. Samtidig må kontrollmyndigheten være oppmerksom på mulige forfalskninger av slike dokumenter.

Beslutningen kan gjennomføres gjennom forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport.

Konklusjon:
Kommisjonsbeslutningen er relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2007/230/EF ble vedtatt 12. april 2007.

EFTA har i e-post av 16. april 2007 sendt utkast til standardskjema for beslutningen til Samferdselsdepartementet. Frist for tilbakemelding til EFTA er 28. mai 2007.

Saken har ikke tidligere vært behandlet i spesialutvalget for Transport.

Forordning (EF) nr. 561/2006 og direktiv 2006/22/EF vedrørende kjøre- og hviletid for tungtransportsjåfører, som beslutningen er knyttet til, ble inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning av 8. desember 2006 nr. 154, med forbehold om Stortingets samtykke for forordning (EF) 561/2006.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.04.2007
Anvendelsesdato i EU
02.05.2007
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 317-318
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
29.09.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0230
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro