Standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 444/2009 av 28. mai 2009 som endrer rådsforordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter som medlemsstatene utsteder

Siste nytt

Godkjent av Norge 27.8.2009 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Deler av direktivet anvendes først etter at detaljerte gjennomføringsbestemmelser er vedtatt.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens forslag, dansk utgave)

Forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder, omfatter ingen undtagelser for optagelse af fingeraftryk. Det er derfor nødvendigt at indsætte bestemmelser om, at børn under seks år og personer, hvor det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, er undtaget fra dette krav.

Generel baggrund
Rådet vedtog forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder1, den 13. december 2004.

På det tidspunkt, hvor Kommissionens forslag blev fremsat og drøftet i Europa-Parlamentet og Rådet, var der ingen erfaringer med anvendelse af biometriske oplysninger i stor skala i rejsedokumenter. Disse nye teknologier med indsættelse af chips med biometriske oplysninger var endnu ikke blevet anvendt eller afprøvet. Under en række pilotprojekter i visse medlemsstater viste det sig, at fingeraftryk af børn under seks år tilsyneladende ikke er af tilstrækkelig høj kvalitet til, at man kan foretage en entil- en-identitetskontrol. Desuden undergår disse fingeraftryk store forandringer, hvilket gør det vanskeligt at benytte dem til kontrol i hele passets gyldighedsperiode.

Af både retlige og sikkerhedsmæssige årsager bør det ikke overlades til den nationale lovgivning at fastlægge undtagelserne fra pligten til at afgive fingeraftryk i forbindelse med pas og andre rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder.

Kommissionen foreslår derfor, at forordning (EF) nr. 2252/2004 ændres, så der indføres harmoniserede undtagelser, idet børn under seks år og personer, hvor det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, bør være fritaget for dette krav.

Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning og for at sikre børn ekstra beskyttelse bør "en person – et pas"-princippet indføres. Dette princip, som også anbefales af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), sikrer, at passet og de biometriske oplysninger kun er knyttet til indehaveren af passet. Det er mere sikkert, hvis hver person har sit eget pas. Hvis der for eksempel udstedes et pas, som også omfatter den pågældendes børn, men kun angiver navnene og ikke indeholder fotografier, er det kun den pågældende forælders biometriske oplysninger, der lagres på chippen. Børnenes biometriske oplysninger lagres ikke. Det betyder, at børnenes identitet ikke kan kontrolleres på en pålidelig måde. Dette kan i givet fald lette børnehandel. Indførelsen af "en person – et pas"-princippet vil betyde, at denne
negative virkning undgås.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.05.2009
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet