Standardformat for informasjon om forsikringsprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1469 av 11. august 2017 om standardformat for informasjonsdokumentet om forsikringsprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1469 of 11 August 2017 laying down a standardised presentation format for the insurance product information document

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.8.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv (EU) 2016/97 pålægges det producenter af skadesforsikringsprodukter som opført på listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (2) at udarbejde et standardiseret dokument med oplysninger om forsikringsproduktet med det formål at give kunderne de nødvendige oplysninger om skadesforsikringsprodukter som opført på listen i bilag I til direktiv 2009/138/EF, således at kunden kan træffe en informeret beslutning.

(2) I artikel 20, stk. 8, i direktiv (EU) 2016/97 præciseres det nærmere, hvilke oplysninger dokumentet med oplysninger om forsikringsproduktet skal indeholde.

(3) For at gøre det lettere for kunderne at læse, forstå og sammenligne oplysninger om forsikringsprodukter bør der ved præsentation af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 8, i direktiv (EU) 2016/97, i det standardiserede dokument med oplysninger om forsikringsproduktet, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5, i det pågældende direktiv, anvendes et fælles design, en fælles struktur og et fælles format, herunder ved brug af ikoner eller symboler. Foran oplysninger om eventuelle tillægsforsikringer eller eventuel frivillig forsikringsdækning bør der desuden ikke anbringes flueben, krydser eller udråbstegn, og de oplysninger, der skal indgå i dokumentet med oplysninger om forsikringsproduktet, bør normalt fylde to A4-sider på papir, men bør under ingen omstændigheder fylde mere end tre A4-sider på papir.

(4) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har forelagt Kommissionen.

(5) I overensstemmelse med artikel 20, stk. 9, i direktiv (EU) 2016/97 har EIOPA gennemført forbrugerundersøgelser vedrørende det standardiserede dokument med oplysninger om forsikringsproduktet og hørt de nationale myndigheder. EIOPA har endvidere afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010, om en udtalelse -

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet