Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1469 av 11. august 2017 om fastsettelse av et standardiseret presentasjonsformat for dokumentet med opplysninger om forsikringsproduktet

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1469 of 11 August 2017 laying down a standardised presentation format for the insurance product information document

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2017)

Sammendrag av innhold
Hensikten med forordningen er å gjøre det lettere for forsikringskunder å lese, forstå og sammenligne forsikringsløsninger fra forsikringsformidlere. Dette søkes gjennomført ved å standardisere et felles informasjonsark for alle forsikringsformidlere som inneholder sentral informasjon om produktet, herunder opplysninger om: forsikringsgiver, dekningsområdet, forsikringstakers forpliktelser m.m.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs i at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. Rettsakten vil ikke ha vesentlige rettslige konsekvenser utover det som følger av nytt direktiv om forsikringsformidling.

Forbehold om Stortingets samtykke gjelder hovedrettsakten IDD (Insurance Distribution Directive). Når IDD er gjennomnført i norsk rett, vil denne forskriften kunne fastsettes uten Stortingets samtykke.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ha begrensede administrative og øknomiske konsekvenser, utover at forsikringsformidlingsforetakene må utarbeide informasjonsdokumenter.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader til.forordningen.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet