Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018

Tittel

Kommisjonforordning (EU) 2017/310 av 22. februar 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om statistikk om inntekt- og levekår (EU-SILC) når det gjelder listen over målevariabler for materielle mangler, livskvalitet og boligproblemer for 2018

Commission Regulation (EU) 2017/310 of 22 February 2017 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target secondary variables on material deprivation, well-being and housing difficulties for 2018

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2003 danner det generelle rammeverket for fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår (EU-SILC). Statistikken omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og paneldata for blant annet inntekt og omfang av fattigdom, boforhold og sosial ekskludering både på nasjonalt plan og EU-plan. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI statistikk og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

Det følger av rammeforordningen at det hvert år skal vedtas liste over de sekundære målområder og -variabler, som for inneværende år skal inngå i EU-SILC-tverrsnittskomponenten. Dette kommer i tillegg til de faste variablene som dekkes i undersøkelsen. For 2018 dekker de sekundære målvariablene områdene materielle mangler, livskvalitet og boligproblemer. Kravene til statistikkens enheter, innsamlingsmetodikk, referanseperiode og datarapportering fremkommer i vedlegg til forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.02.2017
Anvendelsesdato i EU
15.03.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet