Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2032 av 26. oktober 2016 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 om statistikk over jernbanetransport når det gjelder innsamling av data om gods, passasjerer og ulykker

Regulation (EU) 2016/2032 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics, as regards the collection of data on goods, passengers and accidents

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 er der fastsat en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning, evaluering og formidling af sammenlignelige jernbanetransportstatistikker i Unionen.

(2) Statistikker over transport af gods og passagerer med jernbane er nødvendige for, at Kommissionen kan overvåge og udvikle den fælles transportpolitik samt de transportrelaterede dele af politikkerne vedrørende regionerne og de transeuropæiske net.

(3) Det er også nødvendigt med statistikker over jernbanesikkerhed for, at Kommissionen kan udarbejde og overvåge Unionens aktiviteter med hensyn til transportsikkerhed. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur indsamler data om ulykker i henhold til bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF, for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker.

(4) Det er vigtigt at undgå dobbeltarbejde og optimere brugen af eksisterende oplysninger, der kan anvendes til statistiske formål. Med henblik herpå og for at give EU-borgerne og andre interessenter lettilgængelige og brugbare oplysninger om sikkerhed ved jernbanetransport og interoperabilitet i jernbanesystemet, herunder jernbaneinfrastrukturen, bør der fastlægges passende samarbejdsaftaler om statistiske aktiviteter mellem Kommissionens tjenestegrene og relevante enheder, også på internationalt plan.

(5) De fleste medlemsstater, der indberetter passagerdata til Kommissionen (Eurostat) i henhold til forordning (EF) nr. 91/2003, har jævnligt leveret de samme data for både de foreløbige og endelige datasæt.

(6) Der bør ved udarbejdelsen af europæiske statistikker være en balance mellem brugernes behov og den byrde, som pålægges respondenterne.

(7) Eurostat har i sin arbejdsgruppe og taskforce vedrørende jernbanetransportstatistik foretaget en teknisk analyse af de eksisterende jernbanetransportstatistikdata, der indsamles i medfør af de relevante bindende EU-retsakter, og af formidlingspolitikken med henblik på i videst muligt omfang at forenkle de forskellige aktiviteter, der er nødvendige for at udarbejde statistikker, samtidig med at det sikres, at slutresultatet opfylder de nuværende og fremtidige brugerbehov.

(8) I sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de erfaringer, den har indhøstet i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 91/2003, henviser Kommissionen til, at udviklingen på længere sigt sandsynligvis vil føre til, at de data, der allerede indsamles i henhold til den nævnte forordning, bortfalder eller forenkles, og til, at det er hensigten at afkorte dataindberetningsperioden for årlige data om jernbanepassagerer. Kommissionen bør fortsat med regelmæssige mellemrum fremlægge rapporter om gennemførelsen af den nævnte forordning.

(9) Forordning (EF) nr. 91/2003 tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af nævnte forordnings bestemmelser. Som følge af, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»traktaten«) er trådt i kraft, bør de beføjelser, Kommissionen er tillagt i henhold til nævnte forordning, bringes i overensstemmelse med traktatens artikel 290 og 291.

(10) For at afspejle nye udviklingstendenser i medlemsstaterne og samtidig bibeholde en harmoniseret indsamling af jernbanetransportdata i hele Unionen og for at fastholde den høje kvalitet af de data, der indberettes af medlemsstaterne, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 290, for så vidt angår ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 for at tilpasse de tekniske definitioner og indføre yderligere tekniske definitioner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer udføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(11) Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

(12) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af, hvilke nærmere oplysninger der skal leveres til brug for rapporterne om resultaternes kvalitet og sammenlignelighed og ordningerne for Kommissionens (Eurostats) formidling af disse resultater. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

(13) Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt.

(14) Forordning (EF) nr. 91/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.08.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.10.2016
Anvendelsesdato i EU
13.12.2016
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet