Statistikk om jernbanetransport

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over jernbanetransport

Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.2.2004 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, norsk utgave)

1) Jernbaner er en viktig del av Fellesskapets transportnett.

2) Kommisjonen trenger statistikk over jernbanetransport av gods og passasjerer for å kunne overvåke og utvikle den felles transportpolitikken samt transportdelen av regionpolitikken og politikken som gjelder transeuropeiske nett.

3) Kommisjonen har bruk for statistikk over jernbanesikkerhet for å forberede og overvåke fellesskapstiltak på området transportsikkerhet.

4) Fellesskapsstatistikk over jernbanetransport trengs også for å kunne fullføre overvåkingsoppgavene fastsatt i artikkel 10b i rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 om utvikling av Fellesskapets jernbaner(4).

5) Det bør samles inn fellesskapsstatistikk over alle transportsystemer i henhold til felles begreper og standarder, slik at det kan oppnås størst mulig sammenlignbarhet mellom de forskjellige transportsystemene.

6) Omstruktureringen av jernbanesektoren i samsvar med direktiv 91/440/EØF samt endringer når det gjelder den type opplysninger Kommisjonen og andre brukere av fellesskapsstatistikk over jernbanetransport trenger, gjør at bestemmelsene i rådsdirektiv 80/1177/EØF av 4. desember 1980 om statistiske oppgaver over godstransport med jernbane innenfor rammen av regional statistikk(5) er foreldet når det gjelder innsamlingen av statistikk fra visse hovedjernbanenettforvaltninger.

7) Det at både offentlig eide og privateide jernbaneforetak driver virksomhet på ett og samme kommersielle jernbanetransportmarked, gjør det nødvendig med en tydelig spesifisering av de statistiske opplysningene som skal framskaffes av alle jernbaneforetak og spres av Eurostat.

8) I samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 er det å skape felles statistikkstandarder som muliggjør utarbeiding av harmoniserte data, et tiltak som kan gjennomføres effektivt bare på fellesskapsplan. Slike standarder bør gjennomføres i hver medlemsstat under ledelse av de organer og institusjoner som har ansvaret for å utarbeide offisielle statistikker.

9) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(6) gir en referanseramme for bestemmelsene fastsatt i denne forordning.

10) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelse av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(7).

11) Komiteen for statistikkprogrammet nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom av 19. juni 1989 om nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps statistiske program(8) er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 3 i nevnte beslutning -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2002
Anvendelsesdato i EU
10.02.2003
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 30, 8.6.2006, p. 301-315
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.02.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R0091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro