Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2119 av 2. desember 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 når det gjelder tilpasning av listen over tollprosedyrer og definisjonen av dataene

Commission Regulation (EU) 2016/2119 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 113/2010 as regards the adaptation of the list of customs procedures and the definition of the data

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med forordning (EF) nr. 471/2009 opstilles der en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af EU-statistikker over varehandelen med tredjelande. Den vigtigste datakilde for disse statistikker er data fra toldangivelser. Nævnte forordning blev indført for at tage hensyn til specifikke og nye forenklinger i toldbehandlingen, som er gennemført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 ("den moderniserede toldkodeks"). Dette vedrørte navnlig "egen beregning", som skulle omfatte en fritagelse fra at forelægge en angivelse for toldmyndighederne, og ordningen for centraliseret toldbehandling, ifølge hvilken toldformaliteter ved indførsel eller udførsel kunne gennemføres i mere end én medlemsstat.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 ("EU-toldkodeksen") ophævede den moderniserede toldkodeks og erstattede fra den 1. maj 2016 toldbestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 .

(3) Det er nødvendigt at tilpasse udenrigshandelsstatistikkernes dækning efter toldprocedurerne i EU-toldkodeksen.

(4) Forordning (EF) nr. 471/2009 blev gennemført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 og afspejlede toldbestemmelserne i den moderniserede toldkodeks. Efter den fuldstændige anvendelse af EU-toldkodeksen fra den 1. maj 2016 bør ændringer af toldbestemmelserne afspejles i forordning (EF) nr. 471/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 i forbindelse med indsamlingen af statistiske data og udarbejdelsen af udenrigshandelsstatistikker.

(5) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 2016/578 fastlægger det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 280 i forordning (EU) nr. 952/2013, og vedrører de elektroniske systemer, der skal udvikles i henhold til EU-toldkodeksen.

(6) Indtil disse elektroniske systemer bliver tilgængelige, er der ved Kommissionens delegerede forordning 2016/341 ("den delegerede overgangsretsakt") fastsat overgangsforanstaltninger for udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne og mellem toldmyndighederne og de økonomiske operatører og for lagring af disse oplysninger.

(7) For så vidt angår de forenklede toldbestemmelser i forbindelse med centraliseret toldbehandling, jf. artikel 179 i EU-toldkodeksen, skal indførsel og udførsel omfattet af denne ordning af metodologiske grunde ikke nødvendigvis henregnes til bestemmelsesmedlemsstaten eller den egentlige udførselsmedlemsstat, da alle respektive varebevægelser mellem disse medlemsstater og den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren, bedre og mere konsekvent kunne dækkes af statistikker over handelen inden for EU.

(8) De statistiske definitioner for så vidt angår de respektive medlemsstater bør imidlertid ændres, således at en økonomisk relevant bevægelse kan identificeres efter toldbehandlingen ved indførsel eller før toldbehandlingen ved udførsel.

(9) Samtidig bør de statistiske definitioner for disse respektive medlemsstater konsekvent bringes på linje med toldbehandlingsbestemmelserne i henhold til centraliseret toldbehandling, hvor kun den medlemsstat, der i toldbehandlingsprocessen er identificeret som deltagende medlemsstat, forventes at modtage oplysninger vedrørende toldbehandling fra den medlemsstat, der fører tilsyn med toldbehandlingen.

(10) Med henblik på harmoniseret udarbejdelse af udenrigshandelsstatistikker bør definitionerne af visse andre dataelementer tilpasses for at afspejle de ændringer, der er indført ved EU-toldkodeksen.

(11) Forordning (EF) nr. 471/2009 og (EU) nr. 113/2010 bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.12.2016
Anvendelsesdato i EU
23.12.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet