Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning 2012/186/EU av 3. februar 2012 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs

Commission Delegated Decision 2012/186/EU of 3 February 2012 amending Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Når der udarbejdes europæiske statistikker, bør der være en rimelig balance mellem brugernes behov og den byrde, der pålægges respondenterne.

(2) Der er på EU-plan blevet foretaget en teknisk analyse af de eksisterende data, som er indsamlet i henhold til EU- bestemmelserne om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen, og af formidlingspolitikken, for at der kan foreslås mulige tekniske løsninger med henblik på at sikre størst mulig forenkling af de forskellige aktiviteter, der er nødvendige for produktionen af statistik, og samtidig afpasse den endelige produktion efter de nuværende og forventede brugerbehov.

(3) Det fremgår af den analyse, at variablen »retning« i de eksisterende kvartalsstatistikker over havnetrafik bør forenkles, og de tilsvarende datasæts (F1 og F2) juridiske status (obligatorisk/frivillig) bør præciseres.

(4) Endvidere bør der indføres harmoniserede bestemmelser for frivillig indsamling af statistiske data om ro-ro-containere. Desuden bør klassifikationen af fragttype udvides.

(5) Det er nødvendigt at tilpasse nomenklaturen for havkystzoner til den tekniske udvikling

(6) Direktiv 2009/42/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.04.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 752-761
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0186
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro