Statistiske oppgaver over godstransport på vei

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2007 av 16. juli 2007 om utløpet av overgangsperioden for statistiske oppgaver over godstransport på vei fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1172/98

Commission Regulation (EC) No 833/2007 of 16 July 2007 ending the transitional period provided for in Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - november 2007

Sammendrag av innhold
Forordningen er av teknisk karakter, og formålet er å oppheve overgangsperioden fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei. Siden 1. januar 1999 har medlemslandene kunnet foreta en forenklet koding av steder for av- og pålessing. Overgangsperioden utløper 31. desember 2007. Fra 1. januar 2008 må medlemslandene foreta full regional koding av av- og pålessingssteder i henhold til avsnitt 1 og 2 i vedlegg G til rådsforordning (EF) nr. 1172/98.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer. Forslaget har små økonomiske og administrative konsekvenser, og vil kun medføre at SSB vil bruke noe mer tid på revisjon av de statistiske oppgavene. En slik tilpasning av rutinene er allerede gjennomført i SSBs systemer.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.07.2007
Anvendelsesdato i EU
06.08.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 349-349
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0833
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro