Status for BSE-risiko (kugalskap) i Danmark og Panama

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/111/EU av 10. februar 2012 om endring av vedtak 2007/453/EF når det gjelder BSE-status for Danmark og Panama

Commission Implementing Decision 2012/111/EU of 10 February 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Denmark and Panama

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.11.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp medlemsland i EU, EFTA og visse tredjeland iht. deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt fare for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Danmark og Panama som begge går fra kontrollerbar til neglisjerbar kategori.

Det er Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknadene hvorpå EU innlemmer deres kategorisering av land fortløpende. Vedlegget i vedtak 2007/453/EF oppdateres nå iht. OIEs generalforsamlings avgjørelser i mai 2010.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Norge er vurdert av OIE og kategorisert som et land med neglisjerbar risiko for å ha BSE.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabe.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
For å opprettholde BSE-status må det innen november hvert år rapporteres til OIE om BSE-situasjonen i landet.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2012
Anvendelsesdato i EU
11.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 21-22
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
06.07.2012
Høringsfrist
03.09.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2012
Anvendes fra i Norge
01.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0111
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro